Условия / Terms

Условия / Terms

I. Общи условия

• “www.babycorp.eu” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, физически продукти и е-продукти (електронни продукти), от името на „Уни-инвест БГ“ ЕООД.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от „Уни-инвест БГ“ ЕООД.

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

• При липса на складова наличност от заявената стока „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.babycorp.eu”.

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация в това число и промяна в дизайна на продуктите.

• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Уни-инвест БГ“ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

• Всички цени на продуктите в сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.


II. Права и задължения на страните

1. „Уни-инвест БГ“ ЕООД се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 5 работни дни;

• да достави артикулите в срок от 3 (три) работни дни след получаване на потвърждението от страна на клиента, за наличността на поръчаните артикули;

• преди да бъде изпратен всеки физически артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя


2. Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки и продукти;

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в т.II .

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Уни-инвест БГ“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.


Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. Варна, ул. Стефан Стамболов 15 - офис Speedy


Връщането се допуска при следните условия:

• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „Уни-инвест БГ“ ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. 

• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Уни-инвест БГ“ ЕООД – фактура, касов бон.

• клиентът съгласува с представител на „Уни-инвест БГ“ ЕООД адреса, на който „Уни-инвест БГ“ ЕООД желае да получи обратно стоката;

• съгласно разпоредбите на ЗЗП, „Уни-инвест БГ“ ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката. „„Уни-инвест БГ“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Тъй като връщането на платени суми се осъществява с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.


III. Лични данни

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Уни-инвест БГ“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез „www.babycorp.eu” има право да използва информацията за предлагане на стоки на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: support@babycorp.eu

• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез www.babycorp.eu”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• С извършването на регистрация в www.babycorp.eu клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

• Фирма „Уни-инвест БГ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД с идент. № 


IV. Разкриване на информацията

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез „www.babycorp” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


V. Отговорност

• „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Уни-инвест БГ“ ЕООД чрез “www.babycorp.eu”.


VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Уни-инвест БГ“ ЕООД съобразно българското законодателство.


VII. Допълнителни условия:

1. „Уни-инвест БГ“ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!


VIII. Използване на „бисквитки“ и интернет маркетинг

Уеб сайтът www.babycorp.eu ползва „бисквитки“ с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. „Бисквитките“ се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.babycorp.eu; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.


IX. Имейлинг политика

С извършването на поръчка в www.babycorp.eu клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.


X. Условия за доставка

След като сте направили поръчка, ще получите е-mail или телефонно обаждане от наш служител, за да се потвърди поръчката Ви.


X1. Връщане

Връщане на продукта се допуска при следните условия:

Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „Уни-инвест БГ“ ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката.

Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Уни-инвест БГ“ ЕООД – фактура, касов бон. Клиентът съгласува с представител на „Уни-инвест БГ“ ЕООД адреса, на който „Уни-инвест БГ“ ЕООД желае да получи обратно стоката;

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, „Уни-инвест БГ“ ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката. „Уни-инвест БГ“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Тъй като връщането е на суми, платени с наложен платеж, е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж.